Home

Bijlage

Voortgang investeringen

We geven hierna per programma de belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van wat we in de Stadsrekening 2020 hebben gemeld.

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Toegankelijkheid Wijkaccommodaties
Het streven is om het project in 2021 af te ronden met een mogelijke uitloop naar 2022 (mede in verband met de overspannen markt voor de bouw).

Zorgwoningen in Zuid (8 skaeve huse, Stadbroekseweg)
We verwachten dat in het eerste kwartaal van 2022 de eerste bewoners ontvangen kunnen worden.

Bereikbaarheid

Waalbrug fiets- en busbaan
Inmiddels is fase 1 afgerond, waarbij er op functionele wijze een tweerichtingsfietspad is gerealiseerd op de huidige westelijke busbaan stad inwaarts. Medio 2021 zal de bestuursovereenkomst worden aangepast. Daarin worden ook hernieuwde afspraken gemaakt over de afkoopsom van 5 miljoen euro die Nijmegen betaalt aan RWS.

Station Heyendaal
De gemeente heeft ProRail opdracht verleend om de uitwerking van de voorkeursvariant in een ontwerpstudie op te pakken. ProRail heeft hiervoor RHDHV aangesteld als ingenieursbureau. De gemeente neemt als opdrachtgever deel aan het projectteam voor de ontwerpstudie. Daarnaast vindt er driemaal per jaar een bestuurlijk overleg plaats waarin naast de gemeente en ProRail ook de provincie, NS en Arriva deelnemen.

Campus Heijendaal en Rotondes
Om de ambities en principes van de Groene Autoluwe Campus in verder uit te werken, zijn door het projectteam bestaande uit de campuspartners verschillende werkteams opgestart op het gebied van beleid (o.a. thuiswerken, parkeren), infra (mogelijke toekomstige aanpassingen aan de infrastructuur), OV (verbeteringen en capaciteitsuitbreiding OV) en communicatie. De gemeente neemt deel aan elk werkteam en zit het kernteam waarin de verschillende werkteams worden gecoördineerd voor. Concreet wordt gewerkt aan een integrale aanpak met betrekking tot:

  • De beoogde fysieke maatregelen Groene Autoluwe campus inclusief inschatting van haalbaarheid en de uitvoeringskosten
  • Het gecoördineerd uitwerken van de drie sporen (meer thuiswerken, meer duurzame mobiliteit en harmonisatie van het parkeerbeleid) van het mobiliteitsbeleid van de partners
  • Het uitwerken van de participatie aanpak met de wijze waarop belanghebbenden en omwonenden worden geïnformeerd en betrokken in de planuitwerking
  • De wijze waarop de interne besluitvorming van de campuspartners en besluitvorming College en Raad gemeente Nijmegen vorm wordt gegeven en in proces wordt gezet.

Weurtseweg
De planvoorbereiding voor de realisatie van een fietsstraat zal in 2022 starten.

Bereikbaarheid Campus o.a. Heyendaal
Het project fietsroute Heyendaalseweg (tussen Groesbeekseweg en Groenewoudseweg) wordt uitgevoerd in de periode mei – oktober 2021.

Herinrichten Voorstadslaan (Aanpak sluipverkeer Hees)
Het gaat om de aanpassing van de aansluiting Voorstadslaan op de rotonde Marialaan en het organiseren van een proef om de verkeerscirculatie aan te passen. Deze investering wordt in 2021 gerealiseerd. Dit project heeft een raakvlak met de herinrichting van 2e Oude Heselaan (30km-deel) als fietsstraat, onderdeel van de programmering fiets 2021-2025.

Bushaltes Traianusplein en singels
De halte Canisiussingel stad uitwaarts en de halte Valkhof zijn al aangepast in 2020. De halte Canisiussingel stad inwaarts wordt voor de zomer van 2021 verbeterd. Dynamische reisinformatiesystemen worden door de provincie vervangen. Dit vindt in 2021/ 2022 plaats. Mogelijk worden de haltekommen nog in beton uitgevoerd. Dit kan op zijn vroegst in de zomer van 2022.

Omvormen 30km wegen binnenstad
Voor 2021 was investeringsbudget aangevraagd zodat de Sint Jorisstraat 30 km/u gemaakt kon worden, gelijktijdig als het Kelfkensbos 30 km/u zou worden. Echter, de werkzaamheden aan het Kelfkensbos, zowel het plein als de weg, zijn uitgesteld. De financiële dekking is nog niet rond. Ook dient nog nader bepaald te worden hoe het museum beter betrokken kan worden bij het plein en hoe het romeinse verleden van Nijmegen op het plein een plek kan krijgen. Het plein en de weg worden gelijktijdig aangepakt, omdat het daar onder liggende dak van de parkeergarage hersteld moet worden. Het is niet efficiënt om de Sint Jorisstraat eerder al afzonderlijk uit te voeren. De huidige planning is eind 2022, maar is nog onzeker. Dit kan ook 2023 worden. Andere wegen die nog 30 km/u gemaakt moeten worden zijn de Voerweg, de Westelijke Waalkade en de Veemarkt. De planning voor deze wegen is nog niet bekend.

Snelfietsroutes
Deze investering betreft meerdere fietsprojecten. Van het aanleggen van nieuwe snelfietsroutes tot aanpassingen van geregelde kruispunten en het verbeteren van de kwaliteit van bestaande routes. Dit jaar is gestart met de voorbereiding, subsidieaanvragen en prioritering van de eerste projecten, zoals het completeren van de doorfietsroute op de Ubbergseweg en een integraal ontwerp voor de Groesbeekseweg.

Wonen en stedelijke ontwikkeling

Watersportcentrum Spiegelwaal en Watersportcentrum Bastion Veur Lent
Deze 2 kredieten hebben betrekking op hetzelfde project. Daarom stellen we voor om ze samen te voegen onder de titel Watersportcentrum Spiegelwaal. De huurovereenkomsten zijn door alle verenigingen getekend. We streven naar oplevering in december 2021.

Museum Valkhof
Inmiddels is de architect geselecteerd. En het museum is door de gemeente aangekocht.

Nieuwbouw De Hulsen
Uiterlijk oktober 2021 zullen de bewoners van De Hulsen tijdelijk verhuizen. De sloop van de oude gebouwen zal zo snel mogelijk daarna plaats vinden om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Waarschijnlijk medio 2024 verwachten we dat de bewoners kunnen terugkeren naar de nieuwe De Hulsen.

Openbare ruimte

Rioolinvesteringen Waalsprong
We stellen voor om bij deze 1e Voortgangsmonitor de begroting van de rioolinvesteringen Waalsprong in overeenstemming te brengen met de vastgestelde Voortgangsrapportage Grote Projecten 2021. Het begrotingsjaar 2021 corrigeren we hiermee tevens voor de uitname van de kosten voor grondverwerving, conform de BBV-regels; deze grondverwervingskosten zijn uit de grondexploitatie gehaald en geboekt ten laste van de rioolinvesteringen Waalsprong

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Vervangen trekkenwand Schouwburg
Deze investering wordt tijdens het zomerreces 2021 en 2022 gerealiseerd.

Groot onderhoud en verbouwing Schouwburg
Het betreft voorzieningen ten behoeve van de gebruiksveiligheid. Dit wordt naar verwachting in 2022 gerealiseerd.

Sport

Bestaande Sportaccommodaties
In 2020 is de rugbyvereniging The Wasps verhuisd naar sportpark de Biezen. Er zijn diverse toplagen vervangen en er is een kunstgrasveld bij Oranje Blauw gerealiseerd en een natuurgrasveld bij OSC aangelegd. Daarnaast is het kwalitatief afwegingskader voetbal door ons college vastgesteld. De druk op sportpark Staddijk Noord wordt deze zomer verminderd door de nieuwe verlichting en uitbreiding van een trainingsveld bij HSV de Hazenkamp.

Sporthal Plus, Hof van Holland (voorheen gymzaal Woenderskamp)
In 2020 is gestart met de voorbereidingen van de Sporthal plus. In april 2021 zijn de eerste palen de grond ingegaan en is er gestart met de bouw. De geplande oplevering is het 3e kwartaak van 2022. Het project vergt een extra investeringsinspanning, o.a. door gestegen bouwkosten, Corona en de energie-ambities.

Herontwikkeling Staddijk t.b.v. Oranje Blauw
De eerste voorbereidingen zijn gestart in 2020 met de ombouw van een natuurgrasveld naar kunstgrasveld. In de zomer van 2021 wordt het voormalig rugbyveld van The Wasps conform plan omgebouwd naar een natuurgrasveld en trainingshoek voor Oranje Blauw.

Kunstgrasvelden
Conform planning worden in de zomerperiode van 2021 toplaagrenovaties uitgevoerd op sportpark de Dennen (Quick 1888) en sportpark Oscar Carré (SV Nijmegen).

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 16:23:44 met de export van 05/31/2021 16:11:39