Home

Inleiding en voorstel

Voorstel

Onderwerp

1ste Voortgangsmonitor 2021

Opsteller

B. Swartjes

Collegebesluit

1 juni 2021

Programma

Financiën

Behandeldatum Raad

 

Portefeuillehouder

M. Esselbrugge

Status

Openbaar

Samenvatting

Evenals vorig jaar is dit jaar voor de gemeente Nijmegen een tijd van veel onzekerheden. De coronacrisis trekt diepe sporen in de samenleving. Dat heeft grote financiële consequenties. We voorzien dit jaar een nadelig resultaat van 2,9 miljoen euro. De grootste invloed op het resultaat heeft de coronacrisis: we verwachten vanwege Covid-19 rond 26,8 miljoen euro aan nadelen (gederfde inkomsten en extra kosten). Daar staan extra rijksmiddelen van 22,2 miljoen euro tegenover. Of we in 2021 daadwerkelijk zoveel toe gaan leggen op de financiële gevolgen van de coronacrisis zal in de loop van het jaar duidelijk worden, mede gezien het feit dat er vanuit het Rijk nog mogelijk extra compensatie is te verwachten waarvan de hoogte nu nog niet is in te schatten.

In deze Voortgangsmonitor besteden we ook aandacht aan andere ontwikkelingen. We geven een beeld van de verwachte ontwikkeling van de algemene middelen. Daar verwachten, met name vanwege rente en btw, een nadeel van 0,6 miljoen euro. Vervolgens geven we bij een aantal programma’s een beeld van specifieke ontwikkelingen, anders dan ten gevolge van de coronacrisis. Die tellen op tot een voordeel van 2,2 miljoen euro. Dat voordeel komt voornamelijk door verwachte voor- en nadelen in het sociale domein; omdat het nog vroeg in het jaar is, houden we bij de afzonderlijke meldingen een bandbreedte aan. Het gaat hierbij om grote bedragen en dito marges; hoe dit daadwerkelijk uit zal pakken, zal in de loop van het jaar duidelijker worden.

We vragen aan uw raad specifiek goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Ten aanzien van de investeringen besteden we aandacht aan een aantal effecten die voornamelijk financieel-administratief van aard zijn. We sluiten deze monitor af met een verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen effecten opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

Voorstel

  1. De begroting 2021 voor de meldingen zoals beschreven in de paragraaf 'stand begroting na wijzigingen', aan te passen;
  2. De aanpassingen zoals beschreven in de paragraaf 'Investeringen' vast te stellen;
  3. De budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het verzamelvoorstel vast te stellen;
  4. Begrotingswijziging BW-01753 (Meldingen Voortgangsmonitor 2021), BW-01754 (Verzamelvoorstel) en BW-01755 (Investeringen) vast te stellen.
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 16:23:44 met de export van 05/31/2021 16:11:39