Meldingen

Verzamelvoorstel

Verzamelvoorstel

In het verzamelvoorstel nemen we budget neutrale wijzigingen (geen saldo effect) mee die in hoofdzaak financieel-administratief van aard zijn. Bij deze wijzigingen mag géén sprake zijn van een beleidsmatige afweging of bestuurlijke keuze. Verschuivingen in uitvoeringskosten vallen hier ook onder en/of de uitwerking van eerdere besluitvorming door uw raad (bijvoorbeeld doorvoeren bezuinigingen, uitvoering van projecten). Onder deze aanpassingen vallen op basis van bovenstaande criteria ook:

 • In hoge mate boekhoudkundige aanpassingen;
 • Correctieboekingen: technische, budget neutrale aanpassingen van eerdere wijzigingen;
 • Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe geldstromen en voldoen aan bovenstaande criteria met verwijzing naar het beleidsstuk;
 • Wijzigingen die effect hebben op één of meerdere taakvelden en/of programma’s en voldoen aan bovenstaande criteria;
 • Actualisatie van onderhoudsreserves;
 • Actualisatie van bijdragen met budget neutraal effect waarbij de gemeente Nijmegen optreedt als centrumgemeente;
 • Actualisatie van rijks- en provinciale bijdragen of bijdragen van anderen waarvan het bestedingsdoel vastligt (hetzij vastgelegd door degene die de bijdrage verleent, hetzij door de gemeenteraad vastgelegd) voor zover niet meegenomen in de mei- en septembercirculaire (voorbeelden: op basis van een beschikking, zoals bestrijding extremisme of bestrijding onderwijsachterstanden);
 • Taakmutaties die uitwerking zijn van eerdere raadsbesluiten;
 • Budget neutrale bijstelling detachering bij derden én interne dienstverlening;
 • Budgetoverhevelingen naar het volgende begrotingsjaar. In de 2 e Voortgangsmonitor nemen we een totaaloverzicht op met de voorgestelde budgetoverhevelingen.
 • Alle wijzigingen worden voorzien van een korte inhoudelijke toelichting, zodat uw raad het belang van de aanpassing zelf af kan wegen. De wijzigingen verwerken we, voor zover van toepassing, meerjarig.

Budget neutrale wijzigingen

Wijziging - bedragen * € 1.000

Programma

B-L

2021

2022

2023

2024

2025

01. 75 jaar vrijheid Liberty talks

Cultuur en cultureel erfgoed

B

217.456

0

0

0

0

L

-217.456

0

0

0

0

02. Erfgoed strategie

Cultuur en cultureel erfgoed

L

0

0

0

0

0

03. Afval ondergrondse containers

Openbare ruimte

B

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

L

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

04. DVO afvalzakken

Openbare ruimte

B

250.485

250.485

250.485

250.485

250.485

L

-250.485

-250.485

-250.485

-250.485

-250.485

05. ESF Positieve psychologie statushouders

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

136.115

0

0

0

0

L

-136.115

0

0

0

0

06. Beweeg je fit

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

L

18.316

0

0

0

0

Sport

L

-18.316

0

0

0

0

07. Taakstelling wijkteams

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

L

0

0

0

0

0

08. Beweegmakelaar

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

L

82.472

0

0

0

0

Sport

L

-82.472

0

0

0

0

09. DVO DAR

Bereikbaarheid

L

1.873.726

1.873.726

1.873.726

1.873.726

1.873.726

Openbare ruimte

L

-1.873.726

-1.873.726

-1.873.726

-1.873.726

-1.873.726

10. Bestrijding zwerfafval

Bereikbaarheid

B

232.380

232.380

232.380

232.380

232.380

Openbare ruimte

B

-232.380

-232.380

-232.380

-232.380

-232.380

11. Meerjarenonderhoudsplanning Vastgoed

Bereikbaarheid

L

-609.261

-411.845

-387.941

-224.881

-531.148

Bestuur en organisatie

L

591.638

391.484

-250.777

-724.248

197.523

Cultuur en cultureel erfgoed

L

-1.182.131

-323.138

-86.983

-229.836

-942.190

Economie en toerisme

L

-13.469

-19.700

-39.800

-21.312

-32.649

Financiën

L

-93.965

-24.293

-67.063

-13.143

-15.221

Onderwijs

L

-16.072

-40.435

-234.887

-74.612

-19.357

Openbare ruimte

L

-134.020

-213.113

-286.031

-116.650

-261.952

Veiligheid

L

-7.411

0

0

0

0

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

L

-967.721

-1.825.281

-973.883

-509.857

-738.018

Wonen en stedelijke ontwikkeling

L

2.673.728

2.699.624

2.675.110

2.540.103

2.509.626

Sport

L

-241.317

-233.304

-347.746

-625.564

-166.614

12. Subsidiebudgetten Cultuur

Cultuur en cultureel erfgoed

L

0

0

0

0

0

13. Provinciale bijdrage COVID19

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

177.166

0

0

0

0

L

-177.166

0

0

0

0

14. Verhuur Krekelstraat SLAK

Cultuur en cultureel erfgoed

B

8.091

8.091

8.091

8.091

8.091

L

-32.885

-25.089

-50.452

-27.393

-31.314

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

-8.091

-8.091

-8.091

-8.091

-8.091

L

8.091

8.091

8.091

8.091

8.091

Wonen en stedelijke ontwikkeling

L

24.794

16.998

42.361

19.302

23.223

15. Actualisatie doelenboom Vastgoed

Bereikbaarheid

B

3.127.488

1.127.488

127.488

127.488

127.488

L

-730.210

-405.426

-732.067

-998.699

-845.727

Cultuur en cultureel erfgoed

B

42.459

42.459

42.459

42.459

42.459

L

-63.927

-63.719

-63.511

-63.303

-63.303

Economie en toerisme

B

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

L

-19.026

-18.934

-18.841

-13.338

-13.338

Financiën

B

619.116

619.116

619.116

619.116

619.116

L

-142.040

-133.849

-128.608

-103.642

-107.693

Onderwijs

B

564.255

564.255

564.255

564.255

564.255

L

-195.153

-194.318

-193.482

-192.647

-192.647

Openbare ruimte

B

1.178

1.178

1.178

1.178

1.178

L

-1.172

-1.166

-1.160

-1.153

-1.153

Veiligheid

B

46.026

46.026

46.026

46.026

46.026

L

-4.925

-4.925

-4.925

-4.925

-4.925

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

794.816

794.816

794.816

794.816

794.816

L

-293.021

-288.546

-284.034

-279.666

-279.666

Wonen en stedelijke ontwikkeling

B

-5.899.015

-3.899.015

-2.899.015

-2.899.015

-2.899.015

L

2.169.491

1.830.885

2.146.618

2.377.348

2.228.427

Sport

B

689.877

689.877

689.877

689.877

689.877

L

-720.017

-720.003

-719.989

-719.975

-719.975

16. Expertisecentrum Jeugd

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

316.406

0

0

0

0

L

-316.406

0

0

0

0

17. Onttrekking reserve ISV Valkhof

Financiën

B

150.000

0

0

0

0

Wonen en stedelijke ontwikkeling

L

-150.000

0

0

0

0

18. Regionale bijdrage St Maartenschool

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

311.374

0

0

0

0

L

-311.374

0

0

0

0

19. Rijksbijdrage Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

Onderwijs

B

156.964

29.033

29.033

29.033

29.033

L

-156.964

-29.033

-29.033

-29.033

-29.033

20. Rijksbijdrage Voortijdig Schoolverlaten

Onderwijs

B

371.373

371.373

371.373

371.373

0

L

-371.373

-371.373

-371.373

-371.373

0

21. Rijksbijdrage Volwasseneneducatie

Onderwijs

B

12.813

12.813

12.813

12.813

12.813

L

-12.813

-12.813

-12.813

-12.813

-12.813

22. Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid

Onderwijs

B

126.389

126.389

126.389

126.389

126.389

L

-126.389

-126.389

-126.389

-126.389

-126.389

23. Subsidieproject ISV-G

Openbare ruimte

B

224.000

0

0

0

0

L

-224.000

0

0

0

0

24. Ontwikkeling Landgoed Grootstal

Openbare ruimte

B

397.755

0

0

0

0

L

-397.755

0

0

0

0

25. Subsidie ventilatie in scholen (SUVIS)

Onderwijs

B

1.674.407

0

0

0

0

L

-1.674.407

0

0

0

0

26. Verwijsindex

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

2.082

2.082

2.082

2.082

2.082

L

-2.082

-2.082

-2.082

-2.082

-2.082

27. School Maatschappelijk Werk VS/VSO

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

-6.876

-6.876

-6.876

-6.876

-6.876

L

6.876

6.876

6.876

6.876

6.876

28. Winstdeling MARN

Financiën

B

338.078

338.078

338.078

338.078

338.078

Openbare ruimte

B

-338.078

-338.078

-338.078

-338.078

-338.078

29. Rente

Bestuur en organisatie

B

-23.873

-22.435

-20.996

-20.996

-20.996

Financiën

B

139.383

135.601

134.163

134.163

134.163

L

-115.510

-113.166

-113.166

-113.166

-113.166

30. Perspectief Jeugd met Maatschappelijke Diensttijd

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

50.000

0

0

0

0

L

-50.000

0

0

0

0

31. Verdeling areaalgelden

Bereikbaarheid

L

193.200

193.200

193.200

193.200

193.200

Openbare ruimte

L

-193.200

-193.200

-193.200

-193.200

-193.200

32. Beheer en onderhoud parken

Bereikbaarheid

L

253.000

253.000

253.000

253.000

253.000

Openbare ruimte

L

-253.000

-253.000

-253.000

-253.000

-253.000

33. Parkeerbeheer op afstand

Bereikbaarheid

B

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

L

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

34. Verkeersmanagementcentrale

Bereikbaarheid

L

0

0

0

0

0

35. Groene Metropoolregio

Bereikbaarheid

B

1.090.546

0

0

0

0

L

-1.090.546

0

0

0

0

36. Slim & Schoon Onderweg

Bereikbaarheid

B

677.788

0

0

0

0

L

-677.788

0

0

0

0

37. Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen

Bereikbaarheid

B

45.050

0

0

0

0

L

-45.050

0

0

0

0

38. Uitvoeringskosten

Bereikbaarheid

L

-1.694.525

-1.623.899

-1.617.555

-1.617.555

-1.617.555

Bestuur en organisatie

B

-409.028

-409.028

-409.028

-409.028

-409.028

L

-550.677

-407.137

-407.084

-407.084

-407.084

Cultuur en cultureel erfgoed

L

829.170

829.170

829.170

829.170

829.170

Economie en toerisme

L

-401.205

-401.205

-401.205

-401.205

-401.205

Financiën

L

-408.668

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

Onderwijs

L

30.909

30.909

30.909

30.909

30.909

Openbare ruimte

L

1.425.526

1.457.324

1.450.927

1.450.927

1.450.927

Veiligheid

B

-2.032

-2.032

-2.032

-2.032

-2.032

L

82.069

82.069

82.069

82.069

82.069

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

865.741

178.777

178.777

178.777

178.777

L

-143.858

268.474

268.474

268.474

268.474

Werk en Inkomen

L

74.024

74.024

74.024

74.024

74.024

Wonen en stedelijke ontwikkeling

L

276.696

396.696

396.696

396.696

396.696

Sport

L

25.856

25.856

25.856

25.856

25.856

39. Medische Heroïne Behandeling

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

129.439

0

0

0

0

L

-129.439

0

0

0

0

40. Centrum Seksueel Geweld, Vrouwenopvang, huiselijk geweld

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

244.798

0

0

0

0

L

-244.798

0

0

0

0

41. Eigen bijdragen Wmo Beschermd Wonen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

L

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

42. Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

145.664

223.000

0

0

0

L

-145.664

-223.000

0

0

0

43. Subsidie Ruimtelijke Adaptatie

Openbare ruimte

B

35.000

5.000

35.000

5.000

33.000

L

-35.000

-5.000

-35.000

-5.000

-33.000

44. Subsidie Circulaire ambachtscentra

Openbare ruimte

B

40.000

10.000

0

0

0

L

-40.000

-10.000

0

0

0

45. Faciliteitenbesluit opvang asielzoekers

Financiën

B

112.312

0

0

0

0

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

L

-112.312

0

0

0

0

46. Extra inzet jeugdcoaches

Veiligheid

L

-15.000

0

0

0

0

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

L

15.000

0

0

0

0

47. Gastheerschap ODRN

Bestuur en organisatie

B

381.768

381.768

381.768

381.768

381.768

L

-381.768

-381.768

-381.768

-381.768

-381.768

48. Intergemeentelijk Projectbureau (IGP)

Veiligheid

B

123.200

123.200

123.200

123.200

L

-123.200

-123.200

-123.200

-123.200

49. Bijdrage slachtofferhulp

Veiligheid

L

0

0

0

0

0

50. Experiment gesloten Coffeeshop Keten

Veiligheid

B

-173.000

-196.000

-196.000

-196.000

-196.000

L

173.000

196.000

196.000

196.000

196.000

 1. Eindafrekening 75 jaar Vrijheid en Liberty Talks

Het Rijk van Nijmegen presenteert samen met tientallen partners in stad en regio een gevarieerd regionaal programma rondom de 75e herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Voor het onderdeel van het (provinciale) regioprogramma is sprake van 50% subsidie en 50% eigen bijdrage. Voor het (provinciale) 'Liberty Talks' is 100% gesubsidieerd. Het provinciale Regioprogramma en het VFonds trekken samen op met toekenning en beschikking. Eind mei 2021 moet de eindverantwoording zijn ingediend bij de Provincie Gelderland en het VFonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). Daarmee regelen we de vaststelling én uitbetaling van verleende subsidies aan betrokken regiogemeenten. De totale afwikkeling van deze projecten blijft binnen het budget.

 1. Erfgoed strategie

We brengen de toegekende budgetten op de juiste plekken in de begroting.

 1. Afval ondergrondse containers

We zien in de realisatie een structurele toename van de lasten en baten van het afval in de ondergrondse containers. Met deze wijziging verhogen we de lasten en baten in de begroting

 1. DVO Afvalzakken

In de DVO afval 2021 zijn de kosten en opbrengsten voor de afvalzakken verhoogd. Met deze wijziging verhogen we structureel de begrote lasten en baten conform de DVO afval 2021.

 1. ESF Positieve Psychologie Statushouders

Het subsidiebedrag is in 2020 ontvangen en in 2021 wordt het project met het Radboud afgerekend. We verwerken de ES- gelden in de begroting 2021.

 1. Beweeg je fit

In december 2020 heeft ons college de subsidieverlening 'Beweeg je fit 2021' vastgesteld. Als beslispunt is opgenomen om bij de 1e voortgangsmonitor te regelen dat ten behoeve van de inzet van een sportdocent en huur een bedrag van € 18.316 overgeheveld wordt van het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg naar het programma Sport (technische aanpassing).

 1. Taakstelling wijkteams

De taakstelling van € 3 ton komt voort uit het coalitieakkoord en betreft een taakstelling op de sociale wijkteams. Deze taakstelling bestaat al vanaf 2019. In 2019 en 2020 is deze verschoven naar de Wmo en daar ingevuld. In 2021 vindt invulling plaats vanuit Maatwerk Voorzieningen. Vanaf 2022 kan de taakstelling definitief ingevuld worden bij de sociale Wijkteams door het niet opnieuw inzetten van de budgetten voor Sterker en de vorming van de BBT’s (jeugd en volwassenen).

 1. Inhuur beweegmakelaars

Voor de uitvoering van de inhuur van beweegmakelaars brengen we budget van het programma WWZ over naar programma Sport (collegebesluit van 2 maart 2021).

 1. DVO DAR

De invoering van het IBOR-contract 2021 levert ten opzichte van de begroting op onderdelen een verschil op. Er is te weinig budget aan groen en afval toegedeeld en daarmee teveel op reiniging blijven staan. Met deze Voortgangsmonitor trekken we dat recht. Er is geen budgettair effect.

 1. Bestrijding zwerfafval

Zwerfafval bestrijding is opgenomen onder taakveld '7.3 Afval'. Het bestrijden van zwerfafval heeft echter betrekking op reiniging wat valt onder het taakveld '2.1 Verkeer en vervoer'. Met deze Voortgangsmonitor zorgen we ervoor dat zwerfafval onder het juiste taakveld komt te staan.

 1. Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) Vastgoed

Op basis van de meerjarenbegroting (2021-2025) van onze onderhoudspartij Heyday actualiseren we de begroting Vastgoed. Dit verloopt budget neutraal binnen de taakvelden.

 1. Subsidiebudgetten cultuur

In de Stadsbegroting 2020-2023 is bij het programmaonderdeel Cultuur c.s. aangegeven dat de subsidies verstrekt worden op basis van een nieuw subsidiehuis. De subsidies worden verstrekt op basis van één van de vastgestelde subsidieregelingen (Amateurkunst, Culturele Projecten, De Basis/C6, Infrastructuur en overige en de Meerjarige culturele projecten). Met deze Voortgangsmonitor zorgen we ervoor dat de budgetten van Cultuur ook logischerwijs op basis van genoemde regelingen worden gegroepeerd en geraamd. Dit sluit ook aan met de besluitvorming over de 'Cultuurvisie Groei'.

 1. Provinciale bijdrage 'Versterken gemeenschappelijke voorzieningen COVID-19'.

De Provincie Gelderland heeft, na het indienen van een subsidieverzoek door de gemeente Nijmegen, een subsidie verstrekt voor investeringen die noodzakelijk zijn voor de toekomstbestendigheid van de gemeenschapsvoorziening als gevolg van de Covid-crisis en voor het doen van onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van een of meer gemeenschapsvoorzieningen in de gemeente. We passen de begroting hierop aan

 1. Verhuur Krekelstraat

In het kader van de transitie van wijkaccommodaties is besloten om het wijkcentrum de Mix niet langer als wijkcentrum uit te baten. Samen met het aangrenzende pand Krekelstraat 10 wordt het object tijdelijk (5 jaar) verhuurd aan SLAK (kunstenaars). We actualiseren de begroting door de budgetten bij het juiste taakveld op te nemen.

 1. Actualisatie doelenboom Vastgoed

Bij de inrichting van de doelenboom is de toerekening naar de taakvelden gewijzigd. Bij deze Voortgangsmonitor verwerken we deze actualisatie in de begroting.

 1. Expertisecentrum Jeugd

De gemeente Nijmegen ontvangt rijksgeld in verband met een (door het Rijk verplicht gesteld) bovenregionaal Expertisecentrum Jeugd. Vanwege de meerjarige besteding hanteren we een OMBD (overheidsgelden met meerjarig bestedingsdoel). We onttrekken voor 2021 de benodigde middelen aan deze OMBD.

 1. Onttrekking reserve ISV Valkhof

Conform Raadsbesluit VGP 2021 onttrekken we middelen aan de ISV-reserve ten behoeve van het Valkhofpark. Dit is a-structureel en budget neutraal.

 1. Regionale bijdrage St. Maartenschool 2021

Voor jeugdhulp op de St. Maartenschool verlenen wij een regionale subsidie, waarvoor wij in 2020 een bijdrage ontvangen van de regiogemeenten. De regionale bijdragen verwerken we a-structureel in de begroting en is budget neutraal.

 1. Rijksbijdrage Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

De aanpassing van de rijksbijdrage 2021 voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) geeft aanleiding tot bijstelling van de begroting. Voor 2020 – 2021 zijn eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld; deze middelen voegen we toe aan de begroting 2021.

 1. Rijksbijdrage Voortijdig Schoolverlaten

De regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 is beëindigd per 1-1-2021. De regeling is opgevolgd door de regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020 t/m 2024. Voor de jaren 2021 t/m 2024 ontvangt Nijmegen een jaarlijkse uitkering. Dit bedrag verwerken we in de begroting.

 1. Rijksbijdrage Volwasseneneducatie

De aanpassing van de rijksbijdrage 2021 voor Volwasseneneducatie geeft aanleiding tot bijstelling van de meerjarige begroting.

 1. Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid

De aanpassing van de rijksbijdrage 2021 voor Onderwijsachterstandenbeleid geeft aanleiding tot bijstelling van de meerjarige begroting.

 1. Subsidieproject ISV-G

Het subsidieproject Verlenging ISV-G is in 2015 door de Raad goedgekeurd via raadsbesluit 47/2015, Geluidsisolatieprojecten (BW-01408). Dit subsidieproject is verantwoord bij de jaarrekening 2017. De vaststellingsbeschikking dateert van december 2020. Conform deze vaststelling is begin 2021 een bedrag van € 224.009 aan te veel ontvangen subsidievoorschot terugbetaald. Deze kosten zijn als bate onttrokken aan OMBD (nummer O079). Wij stellen voor de lasten en baten in de begroting met dit bedrag op te hogen.

 1. Ontwikkeling Landgoed Grootstal

Ons college is op 26 januari 2021 (besluitnr. 4.15) akkoord gegaan met de aankoop en doorlevering van een perceel grasland van Staatsbosbeheer, gelegen aan de Sint Jakobsweg, ter bevordering van natuur- en landschapsontwikkeling aan de groene randen van de stad. Bij het collegevoorstel zat geen begrotingswijziging. De aankoop- en doorlevering van de grond, alsmede de NEBO-bijdrage zijn inmiddels gerealiseerd en geboekt. We stellen voor de lasten en baten op budget neutrale wijze in de begroting op te nemen, op basis van de werkelijke realisatie en nog te maken kosten voor de groencompensatie.

 1. Subsidie ventilatie in schoolgebouwen (SUVIS)

Zeven scholen in de gemeente Nijmegen ontvangen van het Rijk een eenmalige subsidie voor aanpassingen van ventilatie in schoolgebouwen. De subsidieaanvraag bij het Rijk en verstrekking verloopt via de gemeente Nijmegen. Nijmegen speelt hier een intermediaire rol. Door middel van een collegebesluit verleent onze gemeente de middelen aan de 7 scholen. Conform dit besluit verwerken we de begrotingswijziging bij de 1e Voortgangsmonitor 2021.

 1. Verwijsindex 2021

De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Dit systeem laat de contactgegevens zien van professionals die eventueel al betrokken zijn bij het kind. De regeling van de Verwijsindex is een verplichting vanuit de Jeugdwet. Vanaf 2010 heeft de regio Rijk van Nijmegen afspraken gemaakt met de GGD Gelderland-Zuid over de uitvoering van de Verwijsindex. We passen de begroting voor de regionale bijdrage aan.

 1. School Maatschappelijk Werk (SMW) VS-VSO

Het SMW werkt binnen de begeleidingsstructuur van de scholen en speelt een waardevolle rol in de signalering en begeleiding van leerlingen en ouders bij problemen in de persoonlijke levenssfeer. Het SMW is een belangrijke schakel tussen onderwijs, sociaal wijkteam en zorg. Juist in het VO-VSO hebben de interne begeleidingsstructuren van het onderwijs te maken met menig sociaal wijkteam, omdat de leerlingen uit de hele regio komen. We passen de begroting voor de regionale bijdrage aan.  

 1. Winstdeling MARN

Jaarlijks ontvangt de gemeente Nijmegen een uitkering bestemmingsreserve van de Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN). De baten staan begroot op het taakveld 7.3 Afval. Volgens 'Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten' (BBV) hoort deze ontvangst verantwoord te worden op het taakveld '0.5 Treasury'.  

 1. Rente

Een controle op de aansluiting van de geraamde rente investeringen en rente treasury laat zien dat deze niet op elkaar aansluiten. Daarnaast is bij een eerdere wijziging abusievelijk rente niet binnen het budgetfinanciering verwerkt.  In de 1e Voortgangsmonitor 2021 actualiseren we de begroting structureel. Dit verloopt budget neutraal.

 1. Perspectief voor de Jeugd met Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Het maatschappelijke effect van de lockdownmaatregelen op jongeren is groot. Jongeren geven aan meer perspectief te willen en behoefte te hebben aan ontmoeting en persoonlijk contact. Van ZonMw hebben wij een subsidie ontvangen om jongeren perspectief te bieden en het sociaal isolement als gevolg van corona te verminderen. Met deze wijziging verwerken we de subsidie van ZonMw in de begroting.

 1. Verdeling areaalgelden

De budgetten voor de areaalgelden staan structureel begroot op het deelproduct Upor (programma Bereikbaarheid). In de lijn van voorgaande jaren herverdelen we deze budgetten aan het begin van het nieuwe begrotingsjaar. Met deze wijziging actualiseren we de begroting structureel bij het programma Bereikbaarheid en Openbare Ruimte.

 1. Beheer en onderhoud parken

De werkzaamheden voor beheer en onderhoud van de parken brengen we onder bij de Dar. In de begroting verplaatsen we daarbij bijbehorende budget van taakveld '2.1 Verkeer en Vervoer' naar taakveld '5.7 Openbaar groen en recreatie'.

 1. Parkeerbeheer op afstand

De afdeling Stadsbeheer gaat voor het CWZ en de gemeente Berg en Dal het parkeerbeheer op afstand verzorgen. Deze nieuwe werkzaamheden betekenen een verhoging van de lasten en baten.

 1. Verkeersmanagementcentrale

Op het taakveld 'Verkeer en vervoer' staan 2 budgetten (Incidentmanagement en bijdrage RVMT) die - nu blijkt – thuishoren bij het deelproduct Verkeersmanagementcentrale, dat gekoppeld is aan het taakveld 'Parkeren'.

 1. Groene Metropoolregio, Mobiliteitsfonds 2021

In afwachting van de oprichting van de Groene Metropoolregio, zijn de middelen van het regionale Mobiliteitsfonds in 2019 en 2020 beheerd door de gemeente Nijmegen. Om de regio in 2021 voldoende tijd te geven voor de inrichting van de organisatie en administratie, beheert Nijmegen deze middelen ook nog in 2021. De resterende middelen van 2020 en de bijdragen van de overige regiogemeenten voor 2021 voegen we toe aan de begroting. Aan het eind van het jaar dragen we de eventueel resterende middelen over aan de regio.

 1. Subsidie Slim & Schoon Onderweg regio Arnhem Nijmegen 2020

Voor regionale maatregelen ter bevordering van duurzame bereikbaarheid heeft de Provincie subsidie met verplicht bestedingsdoel ter beschikking gesteld. Nijmegen is namens de regio penvoerder voor deze subsidie. Het project wordt verlengd tot eind 2021. De in 2021 nog te besteden middelen voegen we toe aan de begroting. Het betreft deelprojecten van de gemeente Nijmegen en van de Groene Metropoolregio.

 1. Specifieke uitkering Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

Het rijk (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft middelen beschikbaar gesteld voor verkeersveiligheidsmaatregelen. De in 2021 nog te besteden middelen voegen we toe aan de programma- en investeringsbegroting.

 1. Uitvoeringskosten

Vanaf 2019 verantwoorden we, om te voldoen aan het BBV (onze wettelijke verslaggevingsregels), uitvoeringskosten direct op de programma's. Als blijkt dat op begrotingsbasis de uitvoeringskosten niet helemaal juist zijn verdeeld, passen we dit aan met een budget neutrale wijziging. Het gaat slechts om verschuivingen; het totale effect is budget neutraal. Dit doen we om te voorkomen dat dergelijke administratieve verschillen in de Stadsrekening neerslaan. Bij deze Voortgangsmonitor gaat het met name om deelname generatiepact, formatiewijzigingen, herverdeling budgetten, organisatiewijziging en het regionale ondersteuningsbureau (ROB).

 1. Rijksbijdrage Medische Heroïne Behandeling

Voor uitvoering van de 'Medische Heroïne Behandeling' ontvangen we van het Rijk een bijdrage voor behandelplaatsen. Op basis van de beschikking van het ministerie van VWS voor het jaar 2021 actualiseren we de begroting.

 1. Bijdrage voor CSG en Vrouwenopvang en huiselijk geweld 2021

Voor de uitvoering van het 'Centrum voor Seksueel en familiair geweld' door het Radboud UMC ontvangen we van de gemeenten Arnhem en Ede een bijdrage. Daarnaast ontvangen we voor de uitvoering van 'Vrouwenopvang en huiselijk geweld' een bijdrage van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Met de 1e Voortgangsmonitor 2021 verwerken we dit in de begroting.

 1. Verlagen Eigen bijdragen Wmo beschermd wonen

Vanwege de overgang van een groot aantal cliënten beschermd wonen naar de Wet langdurige zorg (Wlz) zullen er vanaf 2021 aanzienlijk minder opbrengsten uit eigen bijdragen ontvangen worden. Dit betekent een structurele bijstelling van de begroting op baten en lasten.

 1. Aanpassen onttrekkingen OMBD O130 'Huisvesting kwetsbare doelgroepen Nijmegen'

Voor de ontwikkeling van huisvesting van kwetsbare doelgroepen heeft de gemeente een subsidieaanvraag gedaan bij het Rijk. Het Rijk heeft hier een specifieke uitkering (SU) voor beschikbaar gesteld; dit betekent dat deze rijksuitkering alleen voor de genoemde en beschreven doelen mogen worden ingezet. Looptijd van het project is van 2020 tot en met 2022.
Voor programma WWZ/taakveld geëscaleerde zorg 18+ gaat het over de volgende huisvestingsprojecten voor opvang van Dak- en thuislozen:
-   NuNN;
-   PH7;
-   Schependomlaan.
Voor de periode 2021 en 2022 willen wij de geraamde kosten en rijksbijdragen opnemen in de begroting (budget neutraal). Omdat het hier gaat om een rijksuitkering en –projectkosten over een meerjarige periode, is er een OMBD gevormd (nummer O130).

 1. Subsidie Ruimtelijke Adaptatie tweede tranche

Het Rijk heeft in 2020 een subsidie toegekend in het kader van de 'Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie' tweede tranche t.b.v. monitoring van de bodemkwaliteit in wadi’s. Vanuit deze subsidiemiddelen bekostigt Nijmegen deze monitoring- en overige kosten, gedurende de periode 2020-2025. Met deze melding passen we de lasten en baten in de begroting hierop aan. Het geheel is budget neutraal.

 1. Subsidie Circulaire ambachtscentra

Het Rijk heeft in 2020 een subsidie toegekend in het kader van de 'Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra'. Vanuit deze subsidiemiddelen bekostigt Nijmegen het opzetten van een circulair ambachtscentrum in Nijmegen, gedurende de periode 2020-2022. Met deze melding passen we de lasten en baten in de begroting hierop aan. Het geheel is budget neutraal.

 1. Faciliteitenbesluit opvang asielzoekers

In de decembercirculaire 2020 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het faciliteitenbesluit opvang asielzoekers. In de Stadsrekening 2020 is dit als tweede winstbestemming in de reserve decembermiddelen gestort. Deze middelen dienen aan het programma toegevoegd te worden ter dekking van kosten voor statushouders 2021.

 1. Extra inzet jeugdcoaches

Vanuit het coronacompensatiepakket voor jongeren gaan we extra inzet organiseren van onze jeugdcoaches bij de afdeling Veiligheid. De inzet is gericht op extra ondersteuning van jongeren door professionals op scholen in het voortgezet onderwijs. De inzet wordt in afstemming met de scholen uitgewerkt. Hier kunnen combinaties komen van activiteiten die op de scholen georganiseerd worden en meer individuele vragen die in afstemming met o.a.  schoolmaatschappelijk werkers, verzuimmedewerkers worden opgepakt.

 1. Gastheerschap ODRN

Conform de afgesloten overeenkomt actualiseren we de lasten en baten in de begroting. Deze wijziging is budget neutraal.

 1. Intergemeentelijk Projectbureau (IGP)

De gemeenten van ‘de Waarden’ werken samen aan de bestrijding van criminaliteit. De deelnemende gemeenten hebben onlangs afspraken gemaakt voor de periode 2021 t/m 2024. Van de externe gemeenten ontvangen we een vergoeding. Met deze  begrotingswijziging verwerken we de lasten en baten van het IGP voor de jaren 2021 t/m 2024 budget neutraal in onze Stadsbegroting.  

 1. Bijdrage Slachtofferhulp

De aan de gemeente Tiel te betalen bijdrage Slachtofferhulp is hoger dan het huidige budget. We verwerken dit binnen het bestaande programmabudget.

 1. Experiment gesloten Coffeeshop Keten

Gemeente Nijmegen neemt deel aan het Experiment Gesloten Coffeeshopketen. Inmiddels is duidelijk dat de vervolgbijdragen van het Rijk via een decentrale uitkering (DU) via het Gemeentefonds wordt uitgekeerd en in de begroting verwerkt. Dat betekent dat de eerder opgenomen en verwerkte lasten en baten voor de komende jaren vervallen. Hiermee voorkomen we dat er een dubbele raming in de begroting ontstaat.

Taakmutaties

In het verzamelvoorstel verwerken we de volgende bestaande taakmutaties (tot en met de decembercirculaire 2020) bij de programma’s.

Wijziging - bedragen * € 1.000

Programma

B-L

2021

2022

2023

2024

2025

01. Donorwet

Bestuur en organisatie

L

-60.000

0

0

0

0

Financiën

L

60.000

0

0

0

0

02. Maatschappelijke Opvang

Financiën

B

-15.693

-15.693

-15.693

-15.693

-15.693

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

L

15.693

15.693

15.693

15.693

15.693

03. Vrouwenopvang

Financiën

B

-5.577

-5.577

-5.577

-5.577

-5.577

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

L

5.577

5.577

5.577

5.577

5.577

04. Bbz levensvatbaarheid

Financiën

L

50.000

0

0

0

0

Werk & Inkomen

L

-50.000

0

0

0

0

05. Perspectief jeugd en jongeren

Financiën

B

879.053

0

0

0

0

L

-879.053

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 16:23:44 met de export van 05/31/2021 16:11:39