Meldingen

Verwacht programmaresultaat

Verwacht programmaresultaat

Zoals in de inleiding is aangegeven gaan we nu uit van een nadelig resultaat over 2021 van 2,9 miljoen euro.
In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van waar de financiële effecten zich voordoen.

bedragen * € 1.000

verwachting 2021

.

Stand begroting 2021

0

.

Financiële gevolgen coronacrisis

Voortgangsmelding coronacrisis; verwacht voordeel/nadeel

-26.767

Compensatie voor nadelige effecten coronacrisis

22.232

.

-4.535

Financiële effecten, niet als gevolg van coronacrisis

Ontwikkeling algemene middelen (programma financiën)

-565

Programmameldingen

2.176

.

Verwacht resultaat

-2.924

 
Leeswijzer
Hierna geven we een nadere toelichting op deze meldingen. We gaan eerst nader in op de financiële gevolgen van de corona crisis. In het deel daarna volgt informatie over de andere meldingen. We merken op dat van een aantal afwijkingen niet precies kan worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers is. In de 2e Voortgangsmonitor volgt hiervan een update.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 16:23:44 met de export van 05/31/2021 16:11:39