Meldingen

Investeringen

Investeringen

Bij deze rapportage stellen we een aantal aanpassingen voor. De meeste aanpassingen betreffen samenvoeging van kredieten. Alleen het afvoeren van het krediet 'Baggeren havens' heeft een financieel gevolg; daarop komen we terug in de Stadsbegroting 2022.

De kredieten ‘Watersportcentrum Spiegelwaal’ en ‘Watersportcentrum Bastion Veur Lent’ hebben betrekking op hetzelfde project. Daarom stellen we voor om ze samen te voegen onder de titel Watersportcentrum Spiegelwaal.

We stellen voor om de omvang van de rioolinvesteringen Waalsprong in overeenstemming te brengen met de vastgestelde Voortgangsrapportage Grote Projecten 2021, en op te hogen met 5,057 miljoen euro. Het begrotingsjaar 2021 corrigeren we hiermee tevens voor de uitname van de kosten voor grondverwerving, conform de BBV-regels. De lasten van rente en afschrijving zijn gedekt binnen de begroting van het GRP (gemeentelijk rioleringsplan).

Het krediet ‘Aanpak laatste wegvak Graafseweg’ over te hevelen naar het krediet ‘Reconstructie Graafseweg’.

De kredieten ‘Investeringsproject Regionaal Programma’ en ‘Snelfietsroutes’ samen te voegen.

Het krediet ‘Baggeren havens’ betreft onderhoud en is volgens de verslaggevingsregels geen investering. We stellen dan ook voor dit krediet af te voeren. Het onderhoudsbudget nemen we mee in het voorstel voor de Stadsbegroting 2022.

Uw raad heeft bij de Stadsbegroting 2021 besloten het investeringsbudget voor milieuzones ad € 500.000 in te zetten voor uitvoering van het maatregelenprogramma luchtkwaliteit. We stellen dan ook voor het krediet 'Milieuzones' op te heffen en deze middelen toe te voegen aan het krediet 'Maatregelen Luchtkwaliteit'.

We stellen voor van het krediet 'Parkeren Hezelpoort' het jaarbedrag van 2021 door te schuiven naar 2023 en van het krediet 'Stationsplein' het jaarbedrag van 2021 door te schuiven naar 2022.

In de bijlage 'voortgang investeringen' is per programma nader toegelicht wat de ontwikkelingen van de lopende investeringsprojecten sinds de Stadsrekening 2020 zijn.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 16:23:44 met de export van 05/31/2021 16:11:39