Meldingen

Meldingen waarvoor een besluit nodig is

Stand begroting na wijzigingen

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2021 tot en met deze 1e Voortgangsmonitor.
Het overgrote deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 2e Voortgangsmonitor worden voorgesteld is budget neutraal. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo.

bedragen * € 1.000

2021

Beginstand Stadsbegroting 2021

0

Stand stadsbegroting voor 1e Voortgangsmonitor

0

 1e Voortgangsmonitor 2021:

- Opschalingskorting c.s. (1)

2.453

- Mutaties gemeentefonds (2)

446

- Specifieke mutaties gemeentefonds (3)

0

Stand begroting 2021 na 1e Voortgangsmonitor

2.899

(1): opschalingskorting 2021, 1,76 miljoen euro, posten maartbrief (afvalverwerking € 290.000 en maatschappelijke opvang € 403.000); zie ook voetnoot bij tabel 'financiële effecten corona'
(2): zie 'Financiële effecten niet corona', paragraaf 'Ontwikkeling algemene middelen'
(3): zoals in de vorige paragraaf toegelicht, is dit effect budget neutraal

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 16:23:44 met de export van 05/31/2021 16:11:39