Meldingen

Financiële effecten niet corona

Ontwikkeling algemene middelen

We verwachten dit jaar een nadeel op de algemene middelen van 1,0 miljoen euro.

Bedragen * € 1.000

2021

Mutaties gemeentefonds (*)

446

Financiering

-442

Beleggingen

76

Btw 

-370

Bijdrage Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

-275

Totaal

-565

(*): we stellen voor deze mutaties te verwerken in de begroting (zie paragraaf 'stand begroting na wijzigingen')

Mutaties gemeentefonds
De toevoeging van het gemeentefonds aan de algemene middelen bestaat uit vrijval stelpost van € 124.000, mutaties aantallen van de september- en decembercirculaire van €-45.000 en het vrijvallen van de suppletie-uitkering IU Sociaal Domein van € 367.000.

Financiering
Door het resultaat over 2020 is de saldireserve harder gestegen dan verwacht.   Het gevolg hiervan is dat de vergoeding van de bespaarde rente op het eigen vermogen ook hoger is en voegen we meer rente toe aan de saldireserve.

Beleggingen
Dit wordt veroorzaakt door verkoop aandelen DAR in het kader van herverdeling tussen aandeelhouders.

Btw
Met betrekking tot algemene kosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen zijn aan compensabele overheidsactiviteiten of aftrekbare btw-ondernemersactiviteiten passen we een zogenoemd mengpercentage toe.
Van die algemene kosten wordt volgens het mengpercentage een deel verdeeld over compensabele, aftrekbare en niet-aftrekbare/niet-compensabele activiteiten van de gemeente.
Conform afspraken met de belastingdienst heeft er een herberekening plaatsgevonden van ons mengpercentage.   
Het aandeel niet-aftrekbare/niet-compensabele in het mengpercentage is gestegen van 3.79% naar 9.75%. Dit leidt in 2021 tot een nadeel van € 370.000. Het meerjarig effect nemen we mee in de Stadsbegroting 2022.

Bijdrage Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)
De factuur van de VNG voor het Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering is € 275.000 hoger dan de begrote kosten. De algemene leden vergadering van de VNG bepaalt de hoogte van deze factuur.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 16:23:44 met de export van 05/31/2021 16:11:39