Meldingen

Financiële effecten niet corona

Programmameldingen

In de tabel hieronder zijn de programmameldingen opgenomen. Deze regels worden niet in de begroting aangepast, dit geldt alleen voor de wijzigingen die in het volgende hoofdstuk of in het verzamelvoorstel zijn opgenomen. Na de tabel worden de regels toegelicht.

Bedragen * € 1.000

programma

2021

Informatieveiligheid

Bestuur en organisatie

-46

AVG-proof maken van applicaties

Bestuur en organisatie

-265

Regeling Samenhangende ObjectenRegistratie (SOR)

Bestuur en organisatie

-41

VRGZ-bijdrage 2021

Veiligheid

-635

Terug te ontvangen VRGZ-bijdrage 2020

Veiligheid

474

VRGZ, FLO

Veiligheid

-1.247

Samenkracht en Burgerparticipatie

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-360

Maatwerkdienstverlening 18- (jeugd)

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-6.700

Maatwerkdienstverlening 18+

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-1.500

Maatwerkvoorzieningen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-100

Geëscaleerde zorg 18+

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

12.000

Geëscaleerde zorg 18- (jeugd)

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-500

Volksgezondheid

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-180

BUIG

Werk en Inkomen

1.500

Peuterwerk, terugvordering subsidies

Onderwijs

542

Uitvoering dossier kamerverhuur

Wonen en stedelijke ontw.

-130

Onderhoud bomen

Openbare Ruimte

-300

Hogere kosten afval

Openbare Ruimte

-200

Ondersteuning Lindenberg

Cultuur en Cultureel Erfgoed

-53

Belastingen; taxateurs

Financiën

-83

Totaal

2.176

 
Informatieveiligheid
Landelijk is de informatieveiligheid steeds vaker in het nieuws; hackers, die systemen  platleggen en losgeld eisen om weer bij de systemen te kunnen. Om de risico’s te minimaliseren, zetten we extra in op informatieveiligheid. Zo stellen we een security officer aan. Dat is een functionaris die de afdelingen ondersteunt bij het vertalen van het informatiebeveiligingsbeleid naar in de praktijk toepasbare richtlijnen en procedures.

AVG-proof maken van applicaties
Vanuit wetgeving komen er nieuwe taken naar ons toe.  Dat betekent dat de processen en applicaties die ons bij de uitvoering ondersteunen anders moeten worden ingericht en aangepast om aan de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  te voldoen.De Autoriteit Persoonsgegevens kan organisaties die niet aan de AVG voldoen een boete opleggen.

Regeling Samenhangende ObjectenRegistratie (SOR)
Vanuit nieuwe wetgeving is er een taakuitbreiding op de SOR-regeling. De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een  te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens van objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder worden verstaan objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals spoorlijnen, wegen, water, gebouwen en bomen, aangevuld met objecten als woonplaatsen en openbare ruimten. Vanuit nieuwe wetgeving is er een taakuitbreiding op de SOR-regeling.

VRGZ-bijdrage 2021, terug te ontvangen VRGZ-bijdrage 2020
Conform de door het Algemeen Bestuur van de VRGZ vastgestelde begroting is de bijdrage voor 2021 voor onze gemeente € 14.365.000. Het beschikbare programmabudget is € 13.730.000, wat leidt tot een tekort van € 635.000 voor 2021. Daarnaast wordt in 2021, door het positieve resultaat over 2020, naar verwachting door de VRGZ een bedrag van € 474.000 teruggestort. Per saldo resulteert dit in een tekort bij het programma Veiligheid van € 161.000. Binnen het programma is geen financiële ruimte om dit op te vangen, omdat de VRGZ-bijdrage zelf het overgrote deel van het programmabudget vormt.

VRGZ FLO
Met het wettelijk eindigen van de levensloopspaarregeling kan deze regeling niet meer ingezet worden als bijdrage in de kosten voor het FLO-overgangsrecht.  De bijdrage wordt omgezet in een netto spaartegoed.  Deze nieuwe opzet veroorzaakt een verschuiving van de kosten over de afzonderlijke jaarschijven. Voor het huidige jaar geeft dit een nadeel van 1,25 miljoen euro. Dit is inclusief een nabetaling over 2020 van € 592.000. De regeling loopt nog tot 2045.  Voor de jaren 2022 tot en 2045 geeft dit een voordeel van totaal 10 miljoen euro.   Die voordelen zullen in de komende jaren vrijvallen in de desbetreffende begroting.

Samenkracht en burgerparticipatie
Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie en inclusie.

Welzijn
Tot het onderdeel welzijn behoort de mantelzorg. Het beschikbare jaarbudget voor het mantelzorgcompliment van € 461.000 zal, net als in voorgaande jaren, ook in 2021 naar verwachting met € 60.000 worden overschreden.

Zorgstructuur Onderwijs (jeugd)
Op de jeugdvoorzieningen in de sociale basis verwachten we in 2021 een tekort van 0,3 miljoen euro. Het tekort wordt veroorzaakt door een ingeboekte kostenbesparing, waarvan nog onduidelijk is of die gerealiseerd kan worden. Daarnaast is er sprake van een tekort op de subsidie Kijk op Kleintjes. In 2021 en 2022 kan dit tekort vermoedelijk nog worden opgevangen binnen het programma.

Maatwerkdienstverlening 18- (Ambulante jeugdzorg)
Onder dit taakveld vallen vormen van jeugdhulp die als individuele voorziening worden aangemerkt. We verwachten voor 2021 op dit taakveld een nadelig resultaat, voornamelijk veroorzaakt door ambulante jeugdhulp en jeugd-GGZ. We houden hierbij rekening met de start van de brede basisteams jeugd en gezin per 1 juli aanstaande, wat tot een kostenbesparing moet leiden. Omdat de financiële ontwikkelingen nu nog niet goed zijn te overzien, hanteren we een bandbreedte voor het geprognosticeerde resultaat van minus 6 tot minus 8 miljoen euro.
Een belangrijke ontwikkeling die van invloed zal zijn op het financiële resultaat van dit jaar is de compensatie die wij van het Rijk krijgen. Het Rijk stelt landelijk voor 2021 een bedrag van 613 miljoen euro beschikbaar voor jeugdzorg. We verwachten meer duidelijkheid over het aandeel van Nijmegen bij de meicirculaire.

Maatwerkdienstverlening 18+
Tot dit taakveld behoren de Wmo huishoudelijke hulp, Wmo nieuw en schuldhulpverlening. Voor dit taakveld verwachten we in 2021 op een nadelig resultaat uit te komen dat ligt tussen 0,5 en 2,5 miljoen euro. Op het onderdeel Wmo-nieuw (o.a. Wmo begeleiding en dagbesteding) verwachten we in 2021 een nadelig resultaat dat ligt tussen 2 en 3 miljoen euro. Het tekort op Wmo-nieuw wordt groter door een sterke tariefstijging op specialistische begeleiding en het wegvallen van extra middelen (1,3 miljoen euro).
Op de huishoudelijke hulp verwachten we een voordeel dat ligt tussen 0,5 en 1,5 miljoen euro. Eerder kon het tekort van Wmo-nieuw volledig worden opgevangen met het overschot op Wmo huishoudelijke hulp. Sinds de invoering van het abonnementstarief is de vraag naar huishoudelijke hulp enorm gestegen. Door de autonome groei zal de stijging zich blijven voortzetten. Daarnaast stijgen de tarieven voor huishoudelijke zorg jaarlijks. Deze combinatie zorgt ervoor dat het overschot op Wmo huishoudelijke hulp de komende jaren steeds kleiner wordt en uiteindelijk zal omslaan in een tekort.

Maatwerkvoorzieningen
Onder dit taakveld vallen de Wmo hulpmiddelen en doelgroepenvervoer. Voor dit taakveld verwachten we in 2021 op een resultaat uit te komen dat ligt tussen minus 0,3 en plus 0,2 miljoen euro. Er wordt een tekort verwacht op hulpmiddelen dat ligt tussen minus 0,5 en 0 miljoen euro. De tarieven voor hulpmiddelen zijn enorm gestegen. Sinds juni 2020 is er een nieuwe leverancier voor hulpmiddelen. De oude leverancier faseert zijn bestand steeds meer uit, waardoor de lasten voor hulpmiddelen geleidelijk steeds meer toenemen. Door een gunstige aanbesteding van het doelgroepenvervoer wordt er in 2021 op dit onderdeel een voordeel verwacht dat tussen 0 en 0,2 miljoen euro zal liggen. Gezien de toenemende vraag naar doelgroepenvervoer zal dit voordeel waarschijnlijk eenmalig zijn.

Geëscaleerde zorg 18+
Tot dit taakveld behoren de beleidsonderdelen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld, noodopvang uitgeprocedeerden en Wmo beschermd wonen. Met uitzondering van de noodopvang uitgeprocedeerden gaat het hier om regionale taken waarvoor Nijmegen centrumgemeente is. Voor dit taakveld wordt dit jaar wederom een positief resultaat verwacht, voornamelijk veroorzaakt door het onderdeel Wmo beschermd wonen (BW).
Door succesvolle interventiemaatregelen heeft de transformatie - verwoord in het beleidsplan ‘samen dichtbij’ - de afgelopen jaren voordelige resultaten opgeleverd. Ook voor 2021 verwachten we hierdoor een positief resultaat op BW. De marge van onzekerheid op deze prognose is echter nog onderhevig aan een aantal factoren, zoals:

  • de overgang van Wmo cliënten naar de Wlz per 2021. Dit heeft een financieel effect op de ontvangsten vanuit het Rijk en op de ontvangsten uit eigen bijdragen van cliënten.
  • doordat er per 2021 aanzienlijk meer cliënten uitstromen naar de Wlz, dienen de zorgcontracten 2021 nog neerwaarts bijgesteld te worden. Hiermee worden de zorgkosten meer in lijn gebracht met de bijgestelde Rijksuitkering.

Het CIZ (indicatie-orgaan voor de Wlz) heeft vanwege de grote hoeveelheid aanvragen een flinke achterstand opgelopen. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit proces volledig is afgerond. Daardoor is ook de definitieve verlaging van het budget beschermd wonen per 2021 niet volledig duidelijk. We verwachten in de septembercirculaire meer duidelijkheid te krijgen.  
Omdat de financiële consequenties van deze lopende ontwikkelingen nog niet volledig inzichtelijk zijn, hanteren we voor het taakveld een bandbreedte voor de geprognosticeerde resultaten. Voor 2021 verwachten we een voordelig resultaat met een ondergrens van 10 miljoen euro en een bovengrens van 14 miljoen euro op het taakveld.

Geëscaleerde zorg 18- (6.82) (Jeugdbescherming/reclassering en Jeugdzorg met Verblijf)
Ook op dit taakveld verwachten we dit jaar geen sluitende begroting te kunnen realiseren. In 2021 schatten we een tekort in van 0,5 miljoen euro (met een bandbreedte van minus 1 miljoen euro tot nihil). Ook voor dit taakveld is een belangrijke ontwikkeling de compensatie die wij van het Rijk krijgen. Het Rijk stelt landelijk voor 2021 een bedrag van 613 miljoen euro beschikbaar voor jeugdzorg. We verwachten meer duidelijkheid over het aandeel van Nijmegen bij de meicirculaire.

Volksgezondheid
Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Op dit taakveld wordt een tekort verwacht van € 180.000. De vastgestelde begroting van de GGD is in 2021 verhoogd, met 4,56% terwijl de indexering van de gemeentebegroting 1,93% was. Het verschil van 2,63% veroorzaakt op dit taakveld een tekort van € 207.000.
Daarnaast loopt de GGD al iets vooruit op de 1-2-3% taakstelling, door in 2021 al € 27.000 meer te bezuinigen dan de opgelegde 1%.

BUIG
De raad heeft bij de Stadsbegroting 2019-2022 besloten om een aanvullend bedrag van 6 miljoen euro aan gemeentelijke middelen toe te voegen aan het programma Werk en Inkomen, omdat we de verwachting hadden dat we op BUIG een fors nadeel zouden blijven houden. Voordat een gemeente in aanmerking komt voor de vangnetregeling gaat het Rijk ervan uit dat de gemeente de eerste tekorten zelf dekt: het eigen risico. Deze 6 miljoen euro is destijds bedoeld ter dekking van dit eigen risico. De laatste 2 jaren (2019 en 2020) zijn de rijksmiddelen dermate toegenomen dat we zien dat het bedrag ter dekking van het eigen risico niet volledig nodig was. Het jaarrekeningresultaat 2020 was mede daardoor in financiële zin positief.
Er zijn zeer forse schommelingen geweest in de toegekende Rijksmiddelen Buig. Ook in de toekomst is de verwachting, vanwege de impact van corona op de economie, dat er nog een forse stijging in de bijstandsaantallen te verwachten is. De rekenmodellen gaan er echter wel van uit dat dit grotendeels door het BUIG-budget gecompenseerd gaat worden.

Peuterwerk, terugvordering subsidies
Wij zullen in 2021 op basis van jaarrekeninggegevens van de kinderopvangorganisaties een deel van de verstrekte subsidies 2020 voor peuterwerk terugvorderen. De inschatting is dat het hier om een bedrag van € 5,42 ton gaat. Definitieve terugvordering vindt pas plaats na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsdocumenten van de instelling(en).

Uitvoering dossier kamerverhuur
Bij de Zomernota 2019 zijn voor 2019 en 2020 middelen toegekend voor het dossier Illegale kamerverhuur. In 2021 moeten eveneens kosten voor dit dossier worden gemaakt. We schatten deze nu in op € 110.000 voor afwikkeling van bezwaar en beroepszaken en voor € 20.000 voor de evaluatie van het beleid.

Onderhoud bomen
Voor het noodzakelijke onderhoud van bomen verwachten we dit jaar € 300.000 extra uit te geven. Hiermee kunnen de bomen in stand worden gehouden. Daarnaast heeft de klimaatverandering een groot nadelig effect op het huidige bomenbestand. Vooral de lange droge periodes zorgen ervoor dat er veel bomen per jaar doodgaan en verwijderd en herplant moeten worden.

Opbrengst papier
De opbrengsten uit verkoop van papier lopen terug doordat de papierprijs fors is verlaagd. We verwachten hierdoor € 2 ton minder inkomsten.

Ondersteuning Lindenberg
In de Stadsrekening 2020 stellen wij voor om een claim op de saldireserve te leggen ter hoogte van € 452.668 voor de toegezegde ondersteuning aan de Lindenberg. Inmiddels blijkt dat deze claim, onder voorbehoud van definitieve subsidietoekenning door het Rijk aan de Lindenberg, kan worden verlaagd naar € 53.144. Over 2020 heeft de Lindenberg generieke subsidies bij het Rijk aangevraagd waarvan € 400.000 nog niet definitief is beschikt.  Indien deze subsidies definitief worden verleend, eindigt de exploitatie 2020 voor de Lindenberg met een verlies van € 53.144. Pas na de zomer 2021 hebben we hier duidelijkheid over. Bij de 2e voortgangsmonitor zullen wij aangeven tot welk bedrag een beroep op de saldi-reserve nodig is.

Belastingen; taxateurs
De afgelopen 2 jaar is hard gewerkt aan het beter gebruiken van de software, het optimaliseren van de  processen, en  werkzaamheden slimmer plannen. Het aantal woningen in de stad is de afgelopen jaren flink  gegroeid. Met de huidige capaciteit  zijn we niet meer in staat om in overeenstemming met onze wettelijke taak de woningen en niet-woningen tijdig te voorzien van een WOZ waarde.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 16:23:44 met de export van 05/31/2021 16:11:39